Bestyrelsen

Peter Storkholm
Bestyrelsesformand
Læs mere
Rene Gunvig
Næstformand
Læs mere
Betina Strømbeck Morsing
Bestyrelsesmedlem
Læs mere
Klaus Ellegaard
Bestyrelsesmedlem
Læs mere
Thomas Gjesing
Bestyrelsesmedlem
Læs mere
Ditte Midtgaard-Schmidt
Bestyrelsesmedlem
Læs mere
Maria Schmidt Larsen
Bestyrelsesmedlem Forældrekreds
Læs mere
Anders Pedersen
Bestyrelsesmedlem
Læs mere
Christian Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Læs mere

Deltagere

Skoledirektør: Brian Bastiansen

Efterskoleleder: Maria Have

Friskoleleder: Anne Tingager

Børnehave- og SFO-leder: Jens Erik Laulund Skotte

Forretningsfører: Stine Eden

Medarbejderpræsentant for Hjemly: Peder Kjersgaard Nielsen

 

Har du brug for at kontakte bestyrelsen kan du skrive til hjemly@hjemly.dk

Klagevejledning for Hjemly Idrætsefterskole

På Hjemly ønsker vi, at eventuelt opståede problemer afklares gennem dialog, inden det skulle blive aktuelt, at forældre og elever finder det nødvendigt at klage.

Vi er en dialogbaseret efterskole og vi ser det som et af vores primære mål at være i dialog med den enkelte elev og dennes familie. Vi er en skole med en række regler, som vi selvfølgelig vil have bliver holdt, men vi er samtidig også en efterskole, der er vant til at have med unge mennesker at gøre. Gennem denne optik vil skolen i det enkelte tilfælde vurdere hvorledes der besluttes. Skulle konkrete beslutninger stride mod jeres forventninger, kan I herunder finde en vejledning til en evt. klage

Generelt

Vi er altid åbne overfor konstruktiv kritik. Vi vil meget gerne have en dialog med skolens elever/forældre, hvis der skulle opstår uforståelige hændelser.

Målet er – uanset hvad utilfredsheden måtte gå på – at uenigheder eller oplevet uretfærdigheder bliver belyst og dermed oftest kan komme ud af verden, så alle parter kan fortsætte deres dagligdag på skolen.

Selvfølgelig kan det ske, at der opstår uenigheder mellem en elev/forælder og en lærer.

Uenigheder bør løses der, hvor de opstår. Derfor er det i første omgang elev/forælder og læreren, der skal tale sammen for så konstruktivt som muligt at få løst uenigheden.

Hvis man som elev/forælder ikke føler sig hørt, når man har talt med en af skolens lærere, er næste trin at henvende sig til skolens ledelse.

Ledelsen tager uenigheden op med elev/forælder og lærer, og uenigheden løses, hvis det er muligt. I sjældne tilfælde kan der heller ikke opnås enighed sammen med skolens ledelse, og så må forælder og ledelse bringe uenigheden videre til skolens bestyrelse.

 

Vi anbefaler, at I læser i Efterskoleforeningens pjece ”Etik og kontrakt – Anbefalinger og regler for efterskolekontrakter

Oftest stillede spørgsmål til efterskolerne:

Kan man klage til efterskolen?

Ja, hvis man kommer ud for, at Hjemly Idrætsefterskoles tilbud ikke lever op til forventningerne, skal man i første omgang henvende sig til skolens direktør/forstander. I mange tilfælde vil det forud for dette være en god idé at drøfte situationen med elevens kontaktlærer.

Løser det ikke problemet at henvende sig til skolens daglige ledelse, og ønsker man at gå videre med sagen, kan man rette henvendelse til skolens bestyrelsesformand, mailadresse st@svendborg-gym.dk
Hjemly Idrætsefterskole er en fri skole, og det betyder, at en dens øverste myndighed er skolens bestyrelse, hvortil man kan klage, hvis man er utilfreds med en afgørelse, som skolens ledelse har truffet.

Kan man klage til Efterskoleforeningen over en efterskole?

Nej, Efterskoleforeningen kan alene give klagevejledning, men behandler ikke klagesager. Efterskoleforeningen har udarbejdet pjecen “Etik og kontrakt – Anbefalinger og regler for skolekontrakter”. Find linket ovenfor. Denne er en vejledning, der først og fremmest retter sig mod juridiske og økonomiske forhold, men derudover – på en række centrale områder – angiver, hvad Efterskoleforeningen betragter som “god efterskoleskik”.

Hvem klager man til, hvis ens barn er blevet bortvist fra en efterskole?

Familien kan bede skolens ledelse om at genoverveje afgørelsen. Eneste klageinstans derefter er skolens bestyrelse. Bestyrelsesformandens kan kontaktes på mailadresse

Kan en efterskole kræve afbrydelsesgebyr, hvis den har bortvist en elev?

Ja, hvis det fremgår af den skriftlige aftale mellem skole og familie, at familien skal betale et afbrydelsesgebyr, hvis eleven afbryder sit ophold i løbet af skoleåret. Efterskoleforeningen anbefaler, at gebyret ikke overstiger 4 ugers skolepenge – uden fradrag af statslig elevstøtte. Da eleven ikke kan oppebære statslig elevstøtte fra det tidspunkt, hvor eleven ikke længere går på skolen, vil forældrene derfor skulle betale den fulde ugepris i disse uger. På Hjemly udgør afbrydelsesbetalingen 2 ugers fulde skolepenge – uden fradrag af statslig elevstøtte.

Skal efterskolen begrunde en bortvisning skriftligt?

Skolen skal overfor elev og forældre begrunde, hvorfor eleven er bortvist. Men der er ikke et juridisk krav på en skriftlig begrundelse. En begrundelse vil kunne gives ved et møde mellem forældre og skole. Ofte vil det være i alle parters interesse, at en bortvisning begrundet i fx en lovovertrædelse ikke gives skriftligt.

– På Hjemly Idrætsefterskole vil en længere dialog mellem skolen og hjemmet ofte komme forud for en hjemsendelse. Kun ved overtrædelser af skolens grundregler, kan hjemsendelse uden forudgående dialog komme på tale.

Har en bortvist elev ret til at gå til prøve på efterskolen?

En elev har ikke et egentligt retskrav på at gå til prøve på skolen, hvis eleven er blevet bortvist inden prøven. Men da efterskoler gerne vil påtage sig et socialt ansvar og hjælpe eleven videre i uddannelsessystemet, aftales det ofte, at eleven kan aflægge prøver på skolen, hvis skoleopholdet er afbrudt i marts måned eller senere i skoleåret. Ellers må eleven henvende sig til den lokale folkeskole angående prøveaflæggelse. Muligheden for at gå op til prøve på efterskolen indebærer ikke samtidigt, at eleven kan overnatte på skolen i forbindelse med prøven.

Har man krav på at blive hørt inden en bortvisning?

Forældre har ikke et egentlig juridisk krav på at blive hørt inden en bortvisning. I henhold til FN’s børnekonvention har eleven i tilfælde af bortvisning ret til at blive lyttet til. Efterskoleforeningen anbefaler, at forældre og elever høres inden en bortvisning besluttes. En høring giver mulighed for, at elev og forældre kan komme med deres opfattelse af sagen og kommentere på fakta, og det giver skolen mulighed for at genoverveje beslutningen inden den sanktioneres. Høringen kan foregå skriftligt eller mundtligt.